pasning_og_pleje
Ordet bonsai er japansk og betyder oversat til dansk ”træ i skål”. En bonsai er en levende plante, som skal passes og plejes, så den får nogle gode livsbetingelser, hvis den fortsat skal se sund og smuk ud og videreudvikle sig som et lille levende kunstværk. Viden er nøglen til succes med din bonsai. Vi hjælper dig lidt på vej med denne vejledning med nogle generelle informationer.

Bonsai inddeles ofte i to grupper, nemlig indendørs og udendørs bonsai. Indendørs bonsai er planter, som klarer sig fint ved temperaturer på over 15° året rundt – typisk tropiske og subtropi- ske planter. Udendørs bonsai er planter, som kan klare vintertemperaturer ned til – 15°…typisk planter fra de tempererede områder. En række planter kan dog under visse betingelser klare sig både undendørs og indendørs. Stort set alle bonsai har godt af et udendørs ophold om sommeren. Sol, regn og blæst er med til at skabe sundere bonsai.


lys

Lys er livsnødvendigt for bonsai som for andre planter. De fleste bonsai klarer sig bedst ved en meget lys placering. Det er kun få bonsaityper, der ikke tåler direkte kraftigt sollys. Vær opmærksom på, at flytte fra en forholdsvis mørk stue og ud i kraftigt sollys kan give forbrændinger på de fleste planter. Forbrændinger und- gås ved en tilpasning, dvs. gradvis længere tid ad gangen i en kraftig belysning over en periode på 2-3 uger.

En placering i et øst eller vestvendt vindue betragtes ofte som den bedste placering, men et nord- og sydvendt vindue kan være lige så velegnet. Generelt er der mindre lys i et nordvendt vindue og varmere og mere tørt i et sydvendt vin- due. Ved en placering væk fra vinduet gælder, at lyset aftager meget kraftigt med afstanden. Derfor er en placering bag i stuen ofte al for mørk. Hvis din bonsai ikke trives det sted den står, må du forsøge at forbedre dens placering.


fugtighed

Det er svært at angive noget generelt om placering af indendørs bonsai, da klimaforholdene i vores huse er meget forskellige. Generelt er klimaet for tørt. Det er vigtigt, at mikroklimaet omkring planten er optimalt, hvilket kan forbed- res på forskellige måder. Du kan kompensere for den tørre luft ved at overbruse med vand fra en forstøver, eller du kan forbedre klimaet omkring din bonsai ved at lave en ”underfordampning”, dvs. en bakke med småsten/grus tilført vand, hvorpå din bonsai kan stå, dog uden at stå direkte i vandet.

jord
En bonsai er plantet i en bonsaiskål med en forholdsvis lille mængde jord. Jorden skal sikre at rødderne har adgang til vand, ilt (luft) og næringsstoffer, samt fastholde planten i skålen. Det er vigtigt at vælge en luftig og veldrænet jord med en god struktur, som samtidig kan inde- holde vand og gødning. Kompakt og vandafvisende jord kan være ødelæggende for din bonsais rødder. Som en hovedregel siger vi, at du skal omplante og rodbeskære din bonsai hvert andet år i forårsmånederne.

Der findes mange jordprodukter på mar- kedet, som er anvendelige til din bonsai.

Af produkter kan nævnes japanske ler- granulater Akadama, Kiroy, Kanuma, Bims (pimpsten) og Cocopeat. Du har også mulighed for at købe et færdigt blandingsprodukt indeholdende oven- stående ingredienser. Andre produkter kan også anvende


fugtighed

Hvornår din bonsai skal vandes afhænger af mange faktorer, som vi har nævnt; placering, mikroklimaet og lys- forholdene. Endvidere afhænger vandingen af, hvilken struktur din bonsaijord har, herunder hvor god jorden er til at absorbere og holde på vandet. Du bør med jævne mellemrum ”mærke og se efter” om jordoverfladen er fugtig. Du vil

også kunne løfte din bonsai og mærke om den er ”let” og derfor trænger til vand.

Når du skal vande er det bedst at sænke skålen ned i en balje eller håndvask, og herved sikrer at al jorden bliver vandet. Lad hele skålen blive dækket af vand. Vent ca. 5 -10 minutter og din bonsai har fået tilstrækkeligt med vand.

Se illustration

 

vanding

vandlinie

Vand ikke for ofte – lad jorden tørre mel- lem vandingerne – dog ikke udtørre.

 


godning
I modsætning til planterne i naturen der har ”fri adgang” til at hente næring i den omliggende jord, har din bonsai et begrænset areal, som træets rødder kan gøre brug af. Det betyder derfor at du må sikre den nødvendige tilførsel af gødning til din bonsai. Gød min. hver 2. uge i sommerperioden og max. hver 4.-6. uge i vinterperioden. Anvend en mild organisk eller uorganisk bonsaigødning. En stueplantegødning med alle de nødvendige næringsstoffer kan også anvendes, men i maksimum halv dosering.

En bonsais form skal til stadighed passes og vedligeholdes. Det er vigtigt, at der er balance og et rigtigt forhold mel- lem træets højde, stammens tykkelse, grenenes placering og ikke mindst stør- relse på løvet. Det er også vigtigt, at din bonsai bliver placeret i en skål, der har den ”rigtige” størrelse og form.

Altså DESIGN er meget vigtigt, når vi taler om bonsai.

 

beskæring
Der er mange måder at nå frem til et færdigt design. Du vil kunne anvende forskellige teknikker for at nå resultatet. Nogle af de anvendelige teknikker er tidskrævende, og andre er lette at anvende. Den mest anvendte teknik er beskæring, hvor du klipper en del af nyvæksten tilbage og fremprovokerer nyere vækst længere inde på de enkelte grenpartier, som er med til at give en tættere vækst og et bedre design.

Generelt siger vi, at man klipper nyvæk- sten tilbage til 2-4 blade, hvorefter ny vækst vil bryde ved de tilbageværende blade.

Vi gør opmærksom på, at der kan være bestemte teknikker, som skal anvendes i beskæring af enkelte arter. Det bliver for omfattende at nævne dem her, så det er vigtigt at læse mere herom i faglitteraturen, inden du anvender teknikkerne.

 

En anden designteknik er snøring.

snoring
Du kan anvende aluminiumstråd til at forme din bonsai. Snøringen placerer grenpartierne i den ønskede position. Fjern snøringen inden den ødelægger barken og gentag snøringen, hvis det er