pasning_og_plejeOrdet bonsai er japansk og betyder oversat til dansk ”træ i skål”. En bonsai er en levende plante, som skal passes og plejes, så den får nogle gode livsbetingelser, hvis den fortsat skal se sund og smuk ud og videreudvikle sig som et lille levende kunstværk. Viden er nøglen til succes med din bonsai. Vi hjælper dig lidt på vej med denne vejledning med nogle generelle informationer.

Bonsai inddeles ofte i to grupper, nemlig indendørs og udendørs bonsai. Indendørs bonsai er planter, som klarer sig fint ved temperaturer på over 15° året rundt – typisk tropiske og subtropi- ske planter. Udendørs bonsai er planter, som kan klare vintertemperaturer ned til – 15°…typisk planter fra de tempererede områder. En række planter kan dog under visse betingelser klare sig både undendørs og indendørs. Stort set alle bonsai har godt af et udendørs ophold om sommeren. Sol, regn og blæst er med til at skabe sundere bonsai.

ENGLISH
The word bonsai is Japanese and means translated; “bonsai in a tray”. A bonsai is a living plant that must be nurtured so that it gets some good living conditions, if you still wan ́t it to look healthy and beautiful and further develop as a small living work of art. Knowledge is the key to success with your bonsai. We help you along the way with this guide with some general information.

Bonsai are often divided into two groups, namely indoor and outdoor bonsai. Indoor bonsai are plants that perform well at temperatures above 15 C year round – typically tropical and subtropical plants. Outdoor bonsai are plants that can withstand A winter temperatures down to -15 C – typical plants from the temperate regions. A number of plants may under certain conditions do both outdoors and indoors. Virtually all bonsai is good for an outdoor seating in the summer. Sun, rain and wind are helping to create healthier bonsai. 


lys
  Lys er livsnødvendigt for bonsai som for andre planter. De fleste bonsai klarer sig bedst ved en meget lys placering. Det er kun få bonsaityper, der ikke tåler direkte kraftigt sollys. Vær opmærksom på, at flytte fra en forholdsvis mørk stue og ud i kraftigt sollys kan give forbrændinger på de fleste planter. Forbrændinger und- gås ved en tilpasning, dvs. gradvis længere tid ad gangen i en kraftig belysning over en periode på 2-3 uger.

En placering i et øst eller vestvendt vin- due betragtes ofte som den bedste placering, men et nord- og sydvendt vindue kan være lige så velegnet. Generelt er der mindre lys i et nordvendt vindue og varmere og mere tørt i et sydvendt vin- due. Ved en placering væk fra vinduet gælder, at lyset aftager meget kraftigt med afstanden. Derfor er en placering bag i stuen ofte al for mørk. Hvis din bonsai ikke trives det sted den står, må du forsøge at forbedre dens placering.

ENGLISH
Light is vital for bonsai, as for other plants. Most bonsai do best in a very bright location. It is only a few bonsai types that can ́t tolerate direct strong sunlight. Be aware that moving from one respectively dark room and out in strong sunlight can cause burns on most plants. Burns are avoided by a gradual adjustment, ie. progressively longer periods of time in a strong light over a period of 2-3 weeks. An investment in an east and west-facing window is often regarded as the best location, but a north and a south-facing window can be just as suitable. In general, there is less light in a north-facing window and warmer and dry in a south-facing window. By a location away from the window applies that the light diminishes very strong with distance. Therefore, a location behind the living room is often too dark. If your bonsai is not thriving on the given place, you should try to improve its location. 


fugtighed
  Det er svært at angive noget generelt om placering af indendørs bonsai, da klimaforholdene i vores huse er meget forskellige. Generelt er klimaet for tørt. Det er vigtigt, at mikroklimaet omkring planten er optimalt, hvilket kan forbed- res på forskellige måder. Du kan kompensere for den tørre luft ved at overbruse med vand fra en forstøver, eller du kan forbedre klimaet omkring din bonsai ved at lave en ”underfordampning”, dvs. en bakke med småsten/grus tilført vand, hvorpå din bonsai kan stå, dog uden at stå direkte i vandet.

 

ENGLISH
It is difficult to specify any generalizations about where to place an indoor bonsai, since the climatic conditions of our houses are very different. In general, the climate is pretty desert-like. It is important that the micro-climate around the plant is optimal, which can be improved in various ways. You can compensate for the dry air by spraying the water from a spray bottle or you can improve the climate around your bonsai by making a “during evaporation”, ie. a tray with pebbles/gravel supplied with water on which your bonsai can standing, without stand directly in the water. 

 

jord  En bonsai er plantet i en bonsaiskål med en forholdsvis lille mængde jord. Jorden skal sikre at rødderne har adgang til vand, ilt (luft) og næringsstoffer, samt fastholde planten i skålen. Det er vigtigt at vælge en luftig og veldrænet jord med en god struktur, som samtidig kan inde- holde vand og gødning. Kompakt og vandafvisende jord kan være ødelæggende for din bonsais rødder. Som en hovedregel siger vi, at du skal omplante og rodbeskære din bonsai hvert andet år i forårsmånederne.

Der findes mange jordprodukter på mar- kedet, som er anvendelige til din bonsai.

Af produkter kan nævnes japanske ler- granulater Akadama, Kiroy, Kanuma, Bims (pimpsten) og Cocopeat. Du har også mulighed for at købe et færdigt blandingsprodukt indeholdende oven- stående ingredienser. Andre produkter kan også anvendes.

ENGLISH
A bonsai is planted in a bonsai pot with a relatively small amount of soil. The soil should ensure that the roots have access to water, oxygen (air) and nutrients, as well as maintaining the plant in the pot. It is important to choose an airy and good soil with a good structure that can simultaneously contain water and fertilizer. Compact and waterlogged soil can be devastating to your bonsais roots.

As a general rule, we say that you need to transplant and cut the roots of your bonsai every two years in the spring months. There are many soil products on the market that are suitable for your bonsai. Here are some products used for bonsai; Japanese lergranulater (akadama, kiroy, Kanuma), cocopeat and pumice. You also have the option of buying a finished product mixture containing the above ingredients. Other products may also be used. 


fugtighed
  
Hvornår din bonsai skal vandes afhænger af mange faktorer, som vi har nævnt; placering, mikroklimaet og lys- forholdene. Endvidere afhænger vandingen af, hvilken struktur din bonsaijord har, herunder hvor god jorden er til at absorbere og holde på vandet. Du bør med jævne mellemrum ”mærke og se efter” om jordoverfladen er fugtig. Du vil

også kunne løfte din bonsai og mærke om den er ”let” og derfor trænger til vand.

Når du skal vande er det bedst at sænke skålen ned i en balje eller håndvask, og herved sikrer at al jorden bliver vandet. Lad hele skålen blive dækket af vand. Vent ca. 5 -10 minutter og din bonsai har fået tilstrækkeligt med vand.

Se illustration

vanding

vandlinie

Vand ikke for ofte – lad jorden tørre mel- lem vandingerne – dog ikke udtørre.

ENGLISH
When your bonsai should be watered depends on many factors that we have mentioned above, the location, microclimate and lighting conditions. Moreover the watering also depends of what structure your bonsai soil has, emphasizing how good the soil is to absorb and retain water. You should periodically “feel and see” if the ground is moist. You will also be able to pick up your bonsai and feel whether it is light weighted, and therefore in need of water.

When you are watering it is best to lower the bowl into a tub or sink (see the picture above), then you will bee sure that thebonsai gets watered. Let the pot be covered by water. Wait about 5-10 minutes and your bonsai has received enough water. 


godning   I modsætning til planterne i naturen der har ”fri adgang” til at hente næring i den omliggende jord, har din bonsai et begrænset areal, som træets rødder kan gøre brug af. Det betyder derfor at du må sikre den nødvendige tilførsel af gødning til din bonsai. Gød min. hver 2. uge i sommerperioden og max. hver 4.-6. uge i vinterperioden. Anvend en mild organisk eller uorganisk bonsaigødning. En stueplantegødning med alle de nødvendige næringsstoffer kan også anvendes, men i maksimum halv dosering.

En bonsais form skal til stadighed passes og vedligeholdes. Det er vigtigt, at der er balance og et rigtigt forhold mel- lem træets højde, stammens tykkelse, grenenes placering og ikke mindst stør- relse på løvet. Det er også vigtigt, at din bonsai bliver placeret i en skål, der har den ”rigtige” størrelse og form.

Altså DESIGN er meget vigtigt, når vi taler om bonsai.

ENGLISH
Unlike plants in the wild that have “free access” to collect food in the surrounding soil your bonsai have a limited area that the bonsais roots can make use of. It therefore means that you must ensure the necessary supply of fertilizer for your bonsai.

Fertilize – a least – every 2nd week in summer and every 4-6th weeks during winter. Use a mild organic or inorganic bonsai fertilizer. A houseplant fertilizer with all the necessary nutrients can also be used, but for a maximum of half dosage.

 

beskæring  Der er mange måder at nå frem til et færdigt design. Du vil kunne anvende forskellige teknikker for at nå resultatet. Nogle af de anvendelige teknikker er tidskrævende, og andre er lette at anvende. Den mest anvendte teknik er beskæring, hvor du klipper en del af nyvæksten tilbage og fremprovokerer nyere vækst længere inde på de enkelte grenpartier, som er med til at give en tættere vækst og et bedre design.

Generelt siger vi, at man klipper nyvæk- sten tilbage til 2-4 blade, hvorefter ny vækst vil bryde ved de tilbageværende blade.

Vi gør opmærksom på, at der kan være bestemte teknikker, som skal anvendes i beskæring af enkelte arter. Det bliver for omfattende at nævne dem her, så det er vigtigt at læse mere herom i faglitteraturen, inden du anvender teknikkerne.

ENGLISH
A bonsai’s form must constantly be cared for and maintained. It is important that there is a balance and a real relationship between the trees height, trunck thickness, the placement of the branches and especially the size of the foliage. It is also important that your bonsai is placed in a pot that has the “right” size and shape. So DESIGN is very important when we talk about bonsai.

There are many ways to get at a right design. You will be able to use different techniques to achieve the result. Some of the most useful techniques are time consuming, and others are easy to apply. The most commonly used technique is cutting where you cut a portion of new growth back and provoke newer growth further in on each branch parties that are helping to provide a closer growth and a better design.

Generally, we say that you cut back new growth to 2-4 leaves, after which new growth will break by the remaining leaves. Please note that there may be certain techniques to be used in the cutting of each species. It is too extensive to list here, so it is important to read more about this in the literature before using the techniques. 

En anden designteknik er snøring.

snoring  Du kan anvende aluminiumstråd til at forme din bonsai. Snøringen placerer grenpartierne i den ønskede position. Fjern snøringen inden den ødelægger barken og gentag snøringen, hvis det er nødvendigt, indtil grenen bliver i den ønskede position.

ENGLISH

Another design technique is wirering.

You can use aluminimum wire to shape your bonsai. The wirering places branch parties in the desired position. Remove the wire before it destroys the bark and repeat the wireing, if necessary, until the branch has the desired position.